4 Mart 2017 Cumartesi

Kurânî Kriptoloji ve 15 Temmuz - II ©Âvâz-ı Bülend

Müştak Baba, divanında (s.31) şöyle der: "Âvâz bülend ile demiş Hazreti Lokman: Hikmetle teğanni marazı aşka devâdır." 15_16  Adımız Bülend ve QQ perspektifi bizim avazımızdır. Avazımızın bizden daha bülend olduğuna itimat ile Lokman Suresi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz.17

5W1H

Hadîd'den Lokman'a, Lokman'dan Fatır'a ilerledikçe göreceğiz ki, Kurân bu üç sûreye dağıttığı üç âyetle  "Ğarur Üçgeni" kurmuştur. 15 Temmuz gerçeği bu üçgende saklıdır. "Allah ile aldatmak" ibaresini üç defa tekrar ederken, bu melaneti işleyeni Ğarur kelimesiyle isimlendirmiş, bunu da üç defa tekrar  ederek 1437/2016 farkındalığı sağlanmıştır. Bu bağlamda, vak'anın  belirleyici olan "F ve ByLock" detaylarını da vermiştir. Acaba Kurân, kalan yolculuğumuzda bizdeki kısaltmasıyla 5N1K'dan  hangi suallere cevaplar verecektir?!18_19  Mesela, olayın senesini veren Kurân, gün ve ay da verecek midir? Mesela, "F" sembolünü veren Kurân; açık isim de verecek midir? Soyisim verecek midir? Adres verecek midir?

Dikkat edilirse, 5N1K vurgusuyla ürettiğimiz soruların cevaplarını Tefsir metodolojisi veremez. Çünkü, Tefsir Kurân'ın i'câzından beslenmez.20 Tefsir ilminin beslendiği yegane hususiyet Îcâz olmuştur.21 Bilimsel tefsir çalışmaları, i'câzı fark ettiğimizin alameti olmakla birlikte emekleme seviyesindedir ve klasik tefsirden kötü muamele görmektedir. (İ'câz ile Îcaz karıştırılmamalıdır.) 

Fig.13


Geçen bölümde, Lokman: 33'ü inceliyorduk. Bu âyet, Mushaf tertibinde 3502. sıradadır.(Fig.13) Âyetlerin Mushaf tertip numaralarını dikkate aldığımızı, kriptanaliz için fonksiyonel bulduğumuzu belirtmiştik. 
Fig.14
Görüldüğü üzere Lokman:33 Fatır:2'ye işaret etmektedir. (Fig.14) İkinci Ğarur sözcüğünün bulunduğu Lokman Suresi'nden Fatır Suresi'ne yönlendirilmemiz dikkat çekicidir. Çünkü, Fatır Suresin'de üçüncü Ğarur sözcüğü bulunmaktadır. Bu münasebetle, Fatır:2'ye dikkatle baktığımızda yeni ve belki de en önemli kriptograma ulaşırız: "yeFTeHıLLAH" (Fig.15)


Fig.15
"Feth" fiiliyle "Allah" ismi, Kurân'da sadece iki yerde yan yanadır. Biri Bakara:76, diğeri Fatır:2'dir. Ancak, üçüncü Ğarur'un geçtiği sure Fatır'dır. Lokman:33'ün yönlendirdiği Fatır:2'de "Fethullah" ismine ulaştığımız barizdir. (Bulgu:7)


Fatır:2'ye ulaştığımız yöntemle yeni sorgulamalar yapmaya devam ettiğimizde, ok işaretleri bizi Mü'min Suresi'ne kadar götürür. Bu döngü Fussilet Suresi'nden geri döner; Mümin Suresi'nde son bulur. (Fig.16)

Fig.16

"Türkiye" Suresi

Vardığımız her yeni âyetin ve her yeni sûrenin kriptanalizi zenginleştirecek işaretler taşımak ihtimali vardır. Mesela, bize göre Mü'min Suresi âdetâ Türkiye suresidir. İlgili araştırmamızın incelenmesini tavsiye ederiz. 22

Bu anlamda, tek tek tespit ettiğimiz kriptogramlardan biri olarak Mü'min Suresi, 1437/2016 hesap değerli Ğarur için ve onun Allah ile aldatacakları için adres bilgisi vermektedir. Olay yeri Türkiye'dir. (Bulgu:8)

"Los Angeles" Suresi

Üçüncü Ğarur, belirtildiği üzere Fatır Suresi beşinci âyettedir. Uyarı yine aynıdır: "Ğarur, sakın sizi Allah ile aldatmasın!" (Fig.17)  
Fig.17

Lokman Suresi'nden Fatır:2'ye ve Mü'min Suresi'ne geldiğimiz   gibi,  Fatır: 5'den nereye yönlendirileceğimize bakmalıyız. Aynı yöntemi tatbik ettiğimizde, sure sırasının değişmediğini, varış noktasının yine Mü'min Suresi olduğunu görürüz. (Fig.18) Yani, yine Türkiye demektir bu. Lokman'dan çıkarak Mü'min'e varışımızı  8. bulgu olarak kaydettiğimiz gibi, Fatır'dan çıkarak Mü'min'e varışımızı da yeni bir bulgu olarak kaydetmeliyiz. (Bulgu:9)  Diğer taraftan, 40 numaralı Mü'min Suresi'nin 28. âyeti, enlem (40) - boylam (28) olarak değerlendirildiğinde Manyas/Balıkesir'i vermektedir. Darbe girişiminde ve gecesinde aktif olan hava unsurlarının ağırlığı ve Fetöcü hava subaylarının sayısal çokluğu hesap edildiğinde "Balıkesir" de kriptografik bir değer taşıyor olmalıdır. 6. ve 9. Ana Jet Üs Komutanlıkları oradadır. İki ana jet üs komutanlığının bulunduğu tek şehrimiz Balıkesir'dir. (Bulgu:10)


Fig.18
9. bulgu hasebiyle Mü'min Suresi'ni tekrar değerlendirmek icap eder. Ancak önce,  Lokman bizi   Fatır'a yönlendirdiği için, Fatır'da Ğarur'un açık ismini bulduğumuz için Fatır'a bir daha bakmalıyız. Fatır Suresi'nin diğer adı "Melaike: Melekler"dir. İspanyolca "Los Angeles"  bu anlama gelmektedir. Batı dillerinde, telaffuz farkları bir yana "Angel" sözcüğü yaygındır. Angel'in ünsüz/sessiz harfleri dikkat çekicidir: aNGeL... Kelimeleri kelime yapan harfler ünsüzlerdir. Ünlü/sesli harfler ünsüzler olmadan sadece ünlem olabilirler. Bunu hatırlayarak, Angel'in ünsüzlerine yoğunlaştığımızda "GüLeN"i oluşturan ünsüzleri görürüz.  Bir örnek olarak Angel'in İngilizcedeki anagramı "Glean"dir. Bu anagramda sesliler de tam olarak vardır. Ancak, İngilizceden Türkçeye bir anagram arayışında ünsüzlerin yeterli olacağı açıktır. Buna göre, Fatır:2'de Ğarur'un açık adı verildiği gibi, surenin ikinci ismi üzerinden Ğarur'un soyismi de kayıtlıdır. (Bulgu:11)

"16 Temmuz" Suresi

Mü'min Suresi'nin, bir anlamda Türkiye suresi olarak değerlendirilmesi yönünde iddiamızı paylaşmıştık. Fakat, Lokman'dan ve Fatır'dan Mü'min'e ayrı ayrı vardığımız için, bu yolla Ğarur'u Türkiye ile ilişkilendiren kriptografinin bize "El-Mü'min" ismi üzerinden ilave bir kriptogram sunmuş olabileceği ihtimalini sorgulamalıyız. (Fig.19) 

Fig.19
Bu doğrultuda, Esma'ül-Hüsnâ'dan olan El-Mü'min çoklu rivayetlerle gelen Esma sıralamasında daima 7. sırada yer almıştır. 23_24  2016 senesi başta, elimizdeki Ğarur - 15 Temmuz ilişkisini ortaya döken birçok kriptogramdan sonra 7. aya işaret etme ihtimali bulunan yeni bir anahtar vardır. Böyle sayısal bir sinyal alsak da almasak da El-Mü'min isminin Ebced değerine bakılması elzemdir. Çünkü, önce "F" simgesini veren Kurânî kriptografi daha sonra Ğarur'un ad/soyadını da vermiştir. Keza, 2016'yı veren kriptografinin, olayın gün ve ayını da vermek ihtimali vardır. Buna göre, El-Mü'min isminin Ebced değeri 167'dir.25 (Fig.20, 21) 


Fig.20


Fig.21
Bu değerin kolayca 16 Temmuz (16.7) olarak okunabileceği açıktır. (Bulgu:12) Fetöcü darbe girişiminin, aslında 16 Temmuz olarak planlandığı ve fakat deşifre olmaları sebebiyle 15 Temmuz akşamında harekete geçtikleri malumdur. Müfsit ve melun hedeflerine varmaları halinde bunu masum ve adil bir zafer gibi takdim etmek için yine Allah ile aldatmaya çalıştıkları ve melanetlerini hicrî takvim başlangıcıyla ilişkilendirmek istedikleri ortadadır.26  Diğer taraftan, bu "Vaka-i Deccaliye"nin en kritik saatleri 16 Temmuz'da yaşanmıştır.27 Sonuç olarak, bu uğursuz vak'ada, 16 Temmuz 15 Temmuz'dan daha ziyade tanımlayıcıdır. Ayrıca, 16 Temmuz sabahından itibaren Yeni Türkiye'ye güneşin bir başka doğduğu ve Türkiye suresi olarak gördüğümüz Mü'min suresinin isminde 167 hesap değeriyle zaferimizin bir anlamda  takdis edildiği sonsuz şükürlerle idrak edilmelidir. 

Tefsir Değil; Tesvîr

Kurân kriptolojisini, canlı tanıkları olduğumuz bir vak'a üzerinden örnekledik. Temel gayemiz, vak'aya dair Kurân'ın ne söylediğini aktarmak değildi. Bu vak'anın kriptanaliziyle Kurân'ın mucize tasarımını sergilemekti. QQ perspektifi, araştırma ve keşifleriyle bir tefsir faaliyeti değildir. QQ, i'câz-te'vil münasebetini işlemektedir. Bununla beraber, yukarıda yaptığımız te'vil de değildir. Sahabi İbn Mesud'un şu sözü bize istediğimiz doğru terimi vermektedir. "İlim isteyen Kurân'ı eşelesin. Onda geçmiştekilerin ve gelecektekilerin bilgileri vardır."28 Toprağı eşelemekten mülhem Kurân'ı eşelemek suretiyle ulaştığımız mucize sonuçları dikkate aldığımızda, bu Kurân işçiliğini rivayetteki kelimeye istinaden "Tesvîr'ul-Kurân : تثوير القران : Kurân'ı eşelemek" olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Çünkü, "kriptanaliz" i'cazdan beslenmekle beraber "te'vîl" değildir. Bizim anladığımız te'vilin ne olduğunu görmek için Enbiya:46'ya dair te'vilimizin incelenmesi yerinde olur.29 Elbette, "tesvîr" terimi için getirdiğimiz izah, verdiğimiz kriptanaliz örneği  ve QQ perspektifi üzerindendir.30Fig.22
Tercüman'ül-Kurân olarak şöhret bulmuş Peygamberimizin amca oğlu İbn Abbas için, Peygamberimizin diğer amca oğlu Hz. Ali'nin  şöyle dediği rivayet edilir: "Sanki, ince bir perde ardından ğaybı izliyor gibi..."31 İşte o kıymetli sahabi İbn Abbas'a atfedilen bir söz vardır. "Şayet devemin diz bağı kaybolmuş olsaydı; Allah'ın kitabında arar bulurdum onu!"32 (Fig.22) Bu sözden sonra, iki bölümde tamamladığımız kriptanalizin sağladığı 12 bulgu ile aslında tam olarak ne yaptığımızın daha iyi anlaşılacağını umarım. 

Son olarak, ehli ilim başta herkese sualimiz şudur: İbn Abbas, devesinin diz bağını kaybetse, onu Kurân'da arayacağını söylemişken; biz "marka müslümanları, güneşi (Kurân) ceketimizin astarı içinde kaybettiğimizi" ne zaman fark edeceğiz?!33


Bülend Sungur
4 Mart 2017

Atıflar

17_http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=B%C3%9CLENT%20%E2%80%93%20B%C3%9CLEND&mi=0
24_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)
25_ Özellikle, online Ebced hesap makinelerinde El-Mü'min'in hesaplanmasında önemli bir hata yapıldığını gördüm. Hemze ağırlıklı imlada şu sesler hatalı olarak "1"  değerli sayılmaktadır:  ئ ؤ Oysa, bu imlada hesap değerleri hemzenin altındaki harf kadardır. 
26_ https://twitter.com/MrSemazen/status/757835070082125824
27_ https://tr.wikipedia.org/wiki/2016_T%C3%BCrkiye_asker%C3%AE_darbe_giri%C5%9Fimi
28_ Taberani, El-Mucem'ül-Kebir, s. 2590
29_ http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2015/08/havada-bulut-yok-bu-ne-dumandr.html
30_ Bu vesileyle "tesvîr" terimi için etimolojik değerlendirmede bulunmak isterim. ثار اثار ثوّر (sâra, esâra, sevvera) fiil formlarıyla "eşelemek" kök semantiğine sahip bu kelime, toprakla buluştuğunda "sürmek" anlamındadır.(Rum:9; Bakara:71) Dilimizdeki "SÜR+mek" fiilinin, "TESVÎR" terimin Arapçasıyla morfolojik ve semantik benzerliği dikkat çekicidir. Ayrıca, Arap dilinde  ثَوْر (sevr) öküz/boğadır. Arapça "sâra, esâra, sevvera" ile Türkçemizdeki "sürmek" arasındaki morfolojik/semantik benzerliğin bir örneği de Antik Yunancadaki σύρω (soo'-ro) arasında görülür. Dolayısıyla, İngilizcede "araştırmak" anlamındaki "search" sözcüğünün etimolojik değerlendirmesinde Latinceye bakıldığı gibi Yunancaya da bakılması lazımdır. Buna göre, Arapça "tesvîr" ile İngilizce "search"ün aynı babanın çocukları olmak ihtimali yüksektir.Diğer taraftan, terim bahsi geçen sahabe sözü sebebiyle Arapçada "search" anlamını zaten kazanmıştır. ©
31_ Ez-Zerkeşî, El-Bürhan Fi Ulum'il-Kurân
32_ El-Âlûsî, Ruh'ul-Meanî, Enâm: 38 tefsiri
33_ https://www.youtube.com/watch?v=sE28niQQ6yk