4 Mart 2017 Cumartesi

Kurânî Kriptoloji ve 15 Temmuz - II ©Âvâz-ı Bülend

Müştak Baba, divanında (s.31) şöyle der: "Âvâz bülend ile demiş Hazreti Lokman: Hikmetle teğanni marazı aşka devâdır." 15_16  Adımız Bülend ve QQ perspektifi bizim avazımızdır. Avazımızın bizden daha bülend olduğuna itimat ile Lokman Suresi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz.17

5W1H

Hadîd'den Lokman'a, Lokman'dan Fatır'a ilerledikçe göreceğiz ki, Kurân bu üç sûreye dağıttığı üç âyetle  "Ğarur Üçgeni" kurmuştur. 15 Temmuz gerçeği bu üçgende saklıdır. "Allah ile aldatmak" ibaresini üç defa tekrar ederken, bu melaneti işleyeni Ğarur kelimesiyle isimlendirmiş, bunu da üç defa tekrar  ederek 1437/2016 farkındalığı sağlanmıştır. Bu bağlamda, vak'anın  belirleyici olan "F ve ByLock" detaylarını da vermiştir. Acaba Kurân, kalan yolculuğumuzda bizdeki kısaltmasıyla 5N1K'dan  hangi suallere cevaplar verecektir?!18_19  Mesela, olayın senesini veren Kurân, gün ve ay da verecek midir? Mesela, "F" sembolünü veren Kurân; açık isim de verecek midir? Soyisim verecek midir? Adres verecek midir?

Dikkat edilirse, 5N1K vurgusuyla ürettiğimiz soruların cevaplarını Tefsir metodolojisi veremez. Çünkü, Tefsir Kurân'ın i'câzından beslenmez.20 Tefsir ilminin beslendiği yegane hususiyet Îcâz olmuştur.21 Bilimsel tefsir çalışmaları, i'câzı fark ettiğimizin alameti olmakla birlikte emekleme seviyesindedir ve klasik tefsirden kötü muamele görmektedir. (İ'câz ile Îcaz karıştırılmamalıdır.) 

Fig.13


Geçen bölümde, Lokman: 33'ü inceliyorduk. Bu âyet, Mushaf tertibinde 3502. sıradadır.(Fig.13) Âyetlerin Mushaf tertip numaralarını dikkate aldığımızı, kriptanaliz için fonksiyonel bulduğumuzu belirtmiştik. 
Fig.14
Görüldüğü üzere Lokman:33 Fatır:2'ye işaret etmektedir. (Fig.14) İkinci Ğarur sözcüğünün bulunduğu Lokman Suresi'nden Fatır Suresi'ne yönlendirilmemiz dikkat çekicidir. Çünkü, Fatır Suresin'de üçüncü Ğarur sözcüğü bulunmaktadır. Bu münasebetle, Fatır:2'ye dikkatle baktığımızda yeni ve belki de en önemli kriptograma ulaşırız: "yeFTeHıLLAH" (Fig.15)


Fig.15
"Feth" fiiliyle "Allah" ismi, Kurân'da sadece iki yerde yan yanadır. Biri Bakara:76, diğeri Fatır:2'dir. Ancak, üçüncü Ğarur'un geçtiği sure Fatır'dır. Lokman:33'ün yönlendirdiği Fatır:2'de "Fethullah" ismine ulaştığımız barizdir. (Bulgu:7)


Fatır:2'ye ulaştığımız yöntemle yeni sorgulamalar yapmaya devam ettiğimizde, ok işaretleri bizi Mü'min Suresi'ne kadar götürür. Bu döngü Fussilet Suresi'nden geri döner; Mümin Suresi'nde son bulur. (Fig.16)

Fig.16

"Türkiye" Suresi

Vardığımız her yeni âyetin ve her yeni sûrenin kriptanalizi zenginleştirecek işaretler taşımak ihtimali vardır. Mesela, bize göre Mü'min Suresi âdetâ Türkiye suresidir. İlgili araştırmamızın incelenmesini tavsiye ederiz. 22

Bu anlamda, tek tek tespit ettiğimiz kriptogramlardan biri olarak Mü'min Suresi, 1437/2016 hesap değerli Ğarur için ve onun Allah ile aldatacakları için adres bilgisi vermektedir. Olay yeri Türkiye'dir. (Bulgu:8)

"Los Angeles" Suresi

Üçüncü Ğarur, belirtildiği üzere Fatır Suresi beşinci âyettedir. Uyarı yine aynıdır: "Ğarur, sakın sizi Allah ile aldatmasın!" (Fig.17)  
Fig.17

Lokman Suresi'nden Fatır:2'ye ve Mü'min Suresi'ne geldiğimiz   gibi,  Fatır: 5'den nereye yönlendirileceğimize bakmalıyız. Aynı yöntemi tatbik ettiğimizde, sure sırasının değişmediğini, varış noktasının yine Mü'min Suresi olduğunu görürüz. (Fig.18) Yani, yine Türkiye demektir bu. Lokman'dan çıkarak Mü'min'e varışımızı  8. bulgu olarak kaydettiğimiz gibi, Fatır'dan çıkarak Mü'min'e varışımızı da yeni bir bulgu olarak kaydetmeliyiz. (Bulgu:9)  Diğer taraftan, 40 numaralı Mü'min Suresi'nin 28. âyeti, enlem (40) - boylam (28) olarak değerlendirildiğinde Manyas/Balıkesir'i vermektedir. Darbe girişiminde ve gecesinde aktif olan hava unsurlarının ağırlığı ve Fetöcü hava subaylarının sayısal çokluğu hesap edildiğinde "Balıkesir" de kriptografik bir değer taşıyor olmalıdır. 6. ve 9. Ana Jet Üs Komutanlıkları oradadır. İki ana jet üs komutanlığının bulunduğu tek şehrimiz Balıkesir'dir. (Bulgu:10)


Fig.18
9. bulgu hasebiyle Mü'min Suresi'ni tekrar değerlendirmek icap eder. Ancak önce,  Lokman bizi   Fatır'a yönlendirdiği için, Fatır'da Ğarur'un açık ismini bulduğumuz için Fatır'a bir daha bakmalıyız. Fatır Suresi'nin diğer adı "Melaike: Melekler"dir. İspanyolca "Los Angeles"  bu anlama gelmektedir. Batı dillerinde, telaffuz farkları bir yana "Angel" sözcüğü yaygındır. Angel'in ünsüz/sessiz harfleri dikkat çekicidir: aNGeL... Kelimeleri kelime yapan harfler ünsüzlerdir. Ünlü/sesli harfler ünsüzler olmadan sadece ünlem olabilirler. Bunu hatırlayarak, Angel'in ünsüzlerine yoğunlaştığımızda "GüLeN"i oluşturan ünsüzleri görürüz.  Bir örnek olarak Angel'in İngilizcedeki anagramı "Glean"dir. Bu anagramda sesliler de tam olarak vardır. Ancak, İngilizceden Türkçeye bir anagram arayışında ünsüzlerin yeterli olacağı açıktır. Buna göre, Fatır:2'de Ğarur'un açık adı verildiği gibi, surenin ikinci ismi üzerinden Ğarur'un soyismi de kayıtlıdır. (Bulgu:11)

"16 Temmuz" Suresi

Mü'min Suresi'nin, bir anlamda Türkiye suresi olarak değerlendirilmesi yönünde iddiamızı paylaşmıştık. Fakat, Lokman'dan ve Fatır'dan Mü'min'e ayrı ayrı vardığımız için, bu yolla Ğarur'u Türkiye ile ilişkilendiren kriptografinin bize "El-Mü'min" ismi üzerinden ilave bir kriptogram sunmuş olabileceği ihtimalini sorgulamalıyız. (Fig.19) 

Fig.19
Bu doğrultuda, Esma'ül-Hüsnâ'dan olan El-Mü'min çoklu rivayetlerle gelen Esma sıralamasında daima 7. sırada yer almıştır. 23_24  2016 senesi başta, elimizdeki Ğarur - 15 Temmuz ilişkisini ortaya döken birçok kriptogramdan sonra 7. aya işaret etme ihtimali bulunan yeni bir anahtar vardır. Böyle sayısal bir sinyal alsak da almasak da El-Mü'min isminin Ebced değerine bakılması elzemdir. Çünkü, önce "F" simgesini veren Kurânî kriptografi daha sonra Ğarur'un ad/soyadını da vermiştir. Keza, 2016'yı veren kriptografinin, olayın gün ve ayını da vermek ihtimali vardır. Buna göre, El-Mü'min isminin Ebced değeri 167'dir.25 (Fig.20, 21) 


Fig.20


Fig.21
Bu değerin kolayca 16 Temmuz (16.7) olarak okunabileceği açıktır. (Bulgu:12) Fetöcü darbe girişiminin, aslında 16 Temmuz olarak planlandığı ve fakat deşifre olmaları sebebiyle 15 Temmuz akşamında harekete geçtikleri malumdur. Müfsit ve melun hedeflerine varmaları halinde bunu masum ve adil bir zafer gibi takdim etmek için yine Allah ile aldatmaya çalıştıkları ve melanetlerini hicrî takvim başlangıcıyla ilişkilendirmek istedikleri ortadadır.26  Diğer taraftan, bu "Vaka-i Deccaliye"nin en kritik saatleri 16 Temmuz'da yaşanmıştır.27 Sonuç olarak, bu uğursuz vak'ada, 16 Temmuz 15 Temmuz'dan daha ziyade tanımlayıcıdır. Ayrıca, 16 Temmuz sabahından itibaren Yeni Türkiye'ye güneşin bir başka doğduğu ve Türkiye suresi olarak gördüğümüz Mü'min suresinin isminde 167 hesap değeriyle zaferimizin bir anlamda  takdis edildiği sonsuz şükürlerle idrak edilmelidir. 

Tefsir Değil; Tesvîr

Kurân kriptolojisini, canlı tanıkları olduğumuz bir vak'a üzerinden örnekledik. Temel gayemiz, vak'aya dair Kurân'ın ne söylediğini aktarmak değildi. Bu vak'anın kriptanaliziyle Kurân'ın mucize tasarımını sergilemekti. QQ perspektifi, araştırma ve keşifleriyle bir tefsir faaliyeti değildir. QQ, i'câz-te'vil münasebetini işlemektedir. Bununla beraber, yukarıda yaptığımız te'vil de değildir. Sahabi İbn Mesud'un şu sözü bize istediğimiz doğru terimi vermektedir. "İlim isteyen Kurân'ı eşelesin. Onda geçmiştekilerin ve gelecektekilerin bilgileri vardır."28 Toprağı eşelemekten mülhem Kurân'ı eşelemek suretiyle ulaştığımız mucize sonuçları dikkate aldığımızda, bu Kurân işçiliğini rivayetteki kelimeye istinaden "Tesvîr'ul-Kurân : تثوير القران : Kurân'ı eşelemek" olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Çünkü, "kriptanaliz" i'cazdan beslenmekle beraber "te'vîl" değildir. Bizim anladığımız te'vilin ne olduğunu görmek için Enbiya:46'ya dair te'vilimizin incelenmesi yerinde olur.29 Elbette, "tesvîr" terimi için getirdiğimiz izah, verdiğimiz kriptanaliz örneği  ve QQ perspektifi üzerindendir.30Fig.22
Tercüman'ül-Kurân olarak şöhret bulmuş Peygamberimizin amca oğlu İbn Abbas için, Peygamberimizin diğer amca oğlu Hz. Ali'nin  şöyle dediği rivayet edilir: "Sanki, ince bir perde ardından ğaybı izliyor gibi..."31 İşte o kıymetli sahabi İbn Abbas'a atfedilen bir söz vardır. "Şayet devemin diz bağı kaybolmuş olsaydı; Allah'ın kitabında arar bulurdum onu!"32 (Fig.22) Bu sözden sonra, iki bölümde tamamladığımız kriptanalizin sağladığı 12 bulgu ile aslında tam olarak ne yaptığımızın daha iyi anlaşılacağını umarım. 

Son olarak, ehli ilim başta herkese sualimiz şudur: İbn Abbas, devesinin diz bağını kaybetse, onu Kurân'da arayacağını söylemişken; biz "marka müslümanları, güneşi (Kurân) ceketimizin astarı içinde kaybettiğimizi" ne zaman fark edeceğiz?!33


Bülend Sungur
4 Mart 2017

Atıflar

17_http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=B%C3%9CLENT%20%E2%80%93%20B%C3%9CLEND&mi=0
24_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)
25_ Özellikle, online Ebced hesap makinelerinde El-Mü'min'in hesaplanmasında önemli bir hata yapıldığını gördüm. Hemze ağırlıklı imlada şu sesler hatalı olarak "1"  değerli sayılmaktadır:  ئ ؤ Oysa, bu imlada hesap değerleri hemzenin altındaki harf kadardır. 
26_ https://twitter.com/MrSemazen/status/757835070082125824
27_ https://tr.wikipedia.org/wiki/2016_T%C3%BCrkiye_asker%C3%AE_darbe_giri%C5%9Fimi
28_ Taberani, El-Mucem'ül-Kebir, s. 2590
29_ http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2015/08/havada-bulut-yok-bu-ne-dumandr.html
30_ Bu vesileyle "tesvîr" terimi için etimolojik değerlendirmede bulunmak isterim. ثار اثار ثوّر (sâra, esâra, sevvera) fiil formlarıyla "eşelemek" kök semantiğine sahip bu kelime, toprakla buluştuğunda "sürmek" anlamındadır.(Rum:9; Bakara:71) Dilimizdeki "SÜR+mek" fiilinin, "TESVÎR" terimin Arapçasıyla morfolojik ve semantik benzerliği dikkat çekicidir. Ayrıca, Arap dilinde  ثَوْر (sevr) öküz/boğadır. Arapça "sâra, esâra, sevvera" ile Türkçemizdeki "sürmek" arasındaki morfolojik/semantik benzerliğin bir örneği de Antik Yunancadaki σύρω (soo'-ro) arasında görülür. Dolayısıyla, İngilizcede "araştırmak" anlamındaki "search" sözcüğünün etimolojik değerlendirmesinde Latinceye bakıldığı gibi Yunancaya da bakılması lazımdır. Buna göre, Arapça "tesvîr" ile İngilizce "search"ün aynı babanın çocukları olmak ihtimali yüksektir.Diğer taraftan, terim bahsi geçen sahabe sözü sebebiyle Arapçada "search" anlamını zaten kazanmıştır. ©
31_ Ez-Zerkeşî, El-Bürhan Fi Ulum'il-Kurân
32_ El-Âlûsî, Ruh'ul-Meanî, Enâm: 38 tefsiri
33_ https://www.youtube.com/watch?v=sE28niQQ6yk

28 Şubat 2017 Salı

Kurânî Kriptoloji ve 15 Temmuz - I ©
"Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu" der Necip Fazıl, Sakarya Türküsü'nde... 15 Temmuz'da biz de, İslam'a pusu kurmuş bir "hocaefendi"ye (!) çattığımızı anladık, geç de olsa... Az kalsın "ölümsüz gerçek" gidiyor ve "ölümlü yalan" geliveriyordu... İslam ümmetinin ve insanlığın ümitlerini solduracak kahpe ve küresel bir darbe/imha teşebbüsüydü bu... Uçurumun kenarından alındık... Düşmeden, yuvarlanmadan, yıkılmadan, yanmadan hemen önce alındık... Kur-tul-duk... Kur-ta-rıl-dık... 

Tarihin bu en kahpe anlarının canlı tanıklarıyız biz... Peki, buna rağmen, yukarıda söylediklerime rağmen, bu aziz vatanın evlatları olarak yaşadıklarımıza, gördüklerimize rağmen bu vak'anın ne büyük bir badire olduğunu tam olarak anladığımızı söyleyebilir miyiz?! Kanaatimce, ilahi ipuçları olmadıkça tam olarak idrak ettiğimizi söyleyemeyiz. 

Okuyacağınız bu makale, size o ilahi ipuçlarını sunmak, göstermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Ağır kriptoloji içermektedir.1 Çok duyduğumuz CİFİR'in QQ (Kurânî Zekâ) perspektifinden bir örneği olacaktır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardındaki Feto/Fetö'nün Kurân'dan mülhem kriptanalizidir.

ABC

15 Temmuz 2016'ya gelmeden önce,  sizi cifirin hesap makinesi olarak tanımlayabileceğimiz Ebced'in dünyasına bakmaya davet ediyorum. Daha önce yazılmamış bir örnek vermek suretiyle meselenin ciddiyetini vurgulamak istiyorum. Mevzunun ciddiyetini ve sıhhatini anlamamıza mani olan şey, bunun kriptografik olmasıdır.3 Oysa, kriptoloji beşeri düzeyde bile matematikten beslenen ve çağımızda artık bilişime yön veren ileri bir disiplindir. Bir de bunun ilahi versiyonunu hayal etmemiz istenirse; şüphesiz bakacağımız ve kendisinden besleneceğimiz en sağlam ve zirve kaynak Kurân'dır. Bu münasebetle, sıkça yazdığım bir şeye temas etmek isterim. Kurân "mübiyn"dir ve fakat "apaçık" değildir. Apaçık olsaydı; Kurân'a has bir kriptoloji iddiamız olamazdı. İstikbalde, "mübiyn"i tam olarak vuzuha kavuşturmak niyeti taşıyoruz. Bizim için tamamlanmış bir dosyadır; kaleme alınmayı beklemektedir. 4

Asıl yazacaklarımızın anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadıyla vereceğimiz örnek şudur. 

Fig.1

1934'de Soyadı Kanunu çıkar. Aynı sene, Reisicumhur Mustafa Kemal'e kanunla Atatürk soyadı verilir.5 1928'deki Harf İnkılabı dolayısıyla alfabemiz değişmiştir. O günden bugüne, Mustafa Kemal Atatürk isminin Arabi harflerle bir tarih düşürme kombinasyonu olduğu hiçbir yerde anılmamıştır. Kuvvetle muhtemel, Atatürk soyadının seçiminde gözetilen "eski" bir hassasiyet (tarih düşürme) devrimlerin kök salması için gösterilen radikal hassasiyetlerin gölgesinde saklı kalmış olmalıdır. (Fig.1)

Geçen 80 yılda, Atatürk'ün hayatında "uğurlu sayı" kabilinden 19'a dair araştırmalar yapıldığı vakidir. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk isminin Arabi harflerle yazımının 1342 hicri tarihini verdiği ve bunun miladi karşılığının 1923 olduğu fark edilmemiştir. (Fig.2)


Fig.2


Bu arada, Osmanlıcada -görüldüğü kadarıyla- "Türk"ün yazımına dair bir ihtilaf vardır. Zira, "Türkçe تركچه" sözcüğünde "vav" ihmal edilirken, "Türk'ün   تورك" yazımında "vav" kullanmak galatımeşhur olmuştur. Aslında, "vav"sız yazılmalıdır.  Atatürk soyadı için tarih düşürülürken bu inceliğin dikkate alındığını görmekteyim.
Fig.3


Anlaşılacağı üzere, Ebced çok fonksiyonel bir kriptografidir. Beşer elinde bile kriptografi böyle mahirane kullanılabiliyorsa; ilahi kelamın/son semavi kitabın kriptolojik/kriptografik bir mucize olarak içinde neler sakladığı ve bu yöntemle geleceğe neler taşıdığı hesap edilmelidir.

Sene 2016, Aylardan Temmuz

Bu Ebced örneğinden sonra, asıl konuya gelebiliriz. Kurân'da üç farklı sûrede "Allah ile aldatılmak" tehlikesine karşı uyarılar vardır. Detaylarına ineceğimiz o âyetlerdeki ortak sözcük El-Ğarur'dur. "Çok aldatan, aldatıcı" anlamındadır. Kurân'da, bizi Allah ile aldatacak, yani hak suretine bürünerek sağ gösterip soldan vuracak şeyin/varlığın/kişinin bu aldatıcı sıfatından mülhem ismi   El-Ğarur'dur. (Fig.4) Müfessirler bunu umumiyetle şeytan olarak tefsir etmişlerdir. 

 Fig.4

Aslında Ğarur, "Deccal"e eş ya da yakın anlamlıdır. Hadislerle çokça rivayet edilen Deccal'in, Kurân'da Ğarur olarak kodlanmış olabileceği tahmin/tefsir dışı kalmıştır. Bizim iddiamıza ve tamamlanmış çalışmamıza göre hadislerdeki Deccal'in Kurân'daki karşılığı El-Ğarur'dur. Ancak, kıyametin büyük alametlerinden olan son Deccal'den önce başka ve mukayeseli olarak küçük deccallerin zuhur edeceği de yine rivayet edilmiştir.6  Bu münasebetle, biz bu analizde El-Ğarur'un kıyamete bakan yönü ile değil; bize bakan yönüyle ilgileneceğiz.

Ne ilginçtir ki Allah ile aldatıldığmızı acı biçimde öğrendiğimiz bir senede, Kurân'ın bizi Allah ile aldatanlara verdiği ismin (El-Ğarur) hesap değerinin 1437 olduğunu fark ettim. (Fig.5)


Fig.5

 Bu, 15 Temmuz itibariyle 2016'ya tekabül etmektedir. (Fig.6)


Fig.6

                                          
El-Ğarur kavramı Kurân'da üç defa geçtiğine göre, hesap değeri itibariyle de 1437/2016 üç defa vurgulanmış demektir. Bu vaziyet ve 1437/2016 bulgusu,  eğer FETO/FETÖ/15 Temmuz Darbe Girişimi'yle ilgiliyse (?) meselenin vehameti ve cesameti üzerine tekrar düşünmek icap eder. "Eğer" kaydıyla ortaya koyduğumuz üzere El-Ğarur'un kriptanalizini yapacağız bu araştırmada. Evet, bize göre El-Ğarur önce kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal'dir. Ancak, "Allah ile aldatılmak" bulgusu ile (Bulgu:1) 1437/2016 bulgusu (Bulgu:2) birleştiğinde, o Deccal'den önce kendi devrimizdeki deccalleri sorgulamak daha fazla ehemmiyet ve aciliyet kazanır... Bu, El-Ğarur'u "şeytan" isimli metafizik bir varlık olarak değerlendirmenin ve terimi böyle tefsir etmenin, bizi asıl Ğarur olana karşı daha savunmasız ve tedbirsiz bıraktığı vaziyet ile birlikte değerlendirilmelidir. (Bundan sonra, kavramı  başında "El-" artikeli olmaksızın yalın halde zikredeceğiz.)

Şimdi, Ğarur âyetlerini tek tek inceleyebiliriz.

"Ferrum" Suresi 

57. sıradaki Demir (Hadîd) Suresi'nin 14. âyeti, kendi gibi Ğarur terimini taşıyan Fatır ve Lokman surelerinden ayrılır. Burada, Ğarur'a karşı uyarı yoktur. Bilakis, Ğarur işini tamamlamıştır ve uhrevi bir sahne açılmıştır. (Fig.7) Önceki âyetlerde, Ğarur'un peşinden gidenlerin/kananların "münafıklar" olarak tanımlanması dikkat çekicidir.7 Ğarur'un kandırdığı münafıkların, müminlerden "nur" talep etmesi (Hadîd:13) günümüze ışık tutması hasebiyle kriptanalizimiz için değerlidir.(Fig.8) Örgütün cemaat sayıldığı dönemlerinde Nurculuğunun tartışıldığını hatırlayınız.(Bulgu:3)


Fig.7
Fig.8

Kurân kriptolojisinden (Cifir) bahsediyoruz; ancak burada kendi özgün perspektifimizle (QQ) yol aldığımız unutulmamalıdır. Dolayısıyla, Hadîd:14'ün Mushaf tertibinde kaçıncı âyet olduğu, yani ilgili âyetin Kurân'ın başından itibaren sayıldığında kaçıncı âyet olduğu benim için önemlidir. Zira, Kurân baştan sona bir dizilim mucizesidir. Kurân envanterindeki her şey aslında bize bir şey söyler. Özellikle uzun surelerde, devam eden bir konunun ortasına birden yabancı bir konu ya da âyet alınması "anlaşılmaz" görünse de dizilim mucizesinin matematiğinden doğan bir vaziyet olduğunu belirtmek isterim.

57. sûrenin 14. âyeti 5089. âyettir. Muhtemel bir seçenek olarak 5089 sayısını 50. surenin 89. âyeti olarak sorgulayabiliriz. 50. sûre Kaf Suresi'dir ve fakat 45 âyettir. Görüldüğü kadarıyla, 5089 sayısı 14. âyetin diğer  iki Ğarur âyetinden farklı yapısına uygun olarak dosyayı kapatmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, 14. âyet Ğarur dosyasının uhrevi sahnesidir. Yani, dosya kapanmıştır. Aldatan aldatmış; aldanan aldanmıştır.

Sureden ayrılmadan önce yine perspektifimize (QQ) has biçimde, Kurân'daki üç adet Ğarur'dan birinin neden Hadîd Suresi'ne yerleştirildiğini irdelemeliyiz. Buna göre, demir elementinin Latincesi "Ferrum"dur ve simgesi "Fe"dir. 1437/2016 hesap değerine sahip Ğarur'la örtüşen bir tevafuktur bu... Zira, 15 Temmuz'a gelinceye kadar çok söylenen "F tipi yapılanma" iddiaları ve 15 Temmuz'dan sonra gün yüzüne çıkan F serisi 1 dolarlık banknotlar  unutulacak gibi değildir.8 (Fig.9; Bulgu:4)


Fig.9

"Lockman" Suresi

Kriptogramları tespit etmeye ve çözümlemeye 31. sıradaki Lokman Suresi'ni inceleyerek devam ediyoruz. 9 34 âyetli surenin 33. âyetinde "Ğarur sizi Allah ile aldatmasın" ikazı vardır. (Fig. 10) 


Fig.10

Fig.11
Cahiliye döneminde Arapların iyi bildiği Hz. Lokman'ın ismi ve hikayesi, Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarında bulunmaz. İsim, "Furkan, Kurân, Sultan" kalıbındaki yapısıyla Semitik ve özellikle Arabi  görüntü arz eder. Bununla beraber, Lokman isminin anlamını ve kökenini kesinleştirmek mümkün olmamıştır. Bize göre, Lokman ismiyle Batı'da soyisim olarak bulunan Lockman arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 10 "Lockman"ın Batı dillerindeki asıl karşılığı "cellat" olmakla birlikte, sözcükte "kilit anlamındaki lock"un varlığı, "kilit adam" semantiğini öne çıkarmıştır. 11 Bu anlamın gündelik hayatta kabul gördüğü anlaşılmaktadır. (Fig.11-12)


Fig.12
Lokman isminin Arapçada kökeni olabilecek yegane kelime bir fiildir. " لَقَمَ Lekame" fiilinin birincil anlamı "Lock: Kilit" ile örtüşmektedir. Fiilin anlamı, bir şeyin (yol vs.) ağzını kapamak, tıkamak, bloke etmektir.12

Bu denklik, ikinci Ğarur'un neden Lokman Suresi'nde konumlandırıldığını anlaşılır kılmaktadır. Çünkü, Lokman ismi 1437/2016 hesap değerli Ğarur'a dair yeni bir kriptogramdır. Zira, 15 Temmuz'dan sonra görülmüştür ki bizi Allah ile aldatanlar ByLock isimli bir aplikasyon ile şifreli haberleşmektedirler. (Fig.13) 


Fig.13
Daha sonra ortaya çıktığı üzere program bir Türk yazılımıdır.13 Bu ise "Lock"un başındaki "by"ı İngilizcedeki yerinden farklı değerlendirme imkânı vermektedir. Yani, İngilizce kullanılmakla birlikte Türkçeyle fonetik benzeşmelerin hesap edildiğini muhtemel görmekteyim. Bu durumda, program ismindeki "by" bizde "Bay" çağrışımı yapacaktır: Bay Lock. Bu melez kombinasyonun ise Lockman'ı karşıladığı açıktır. Yani, sure adı ByLock'a işaret eden ve bunu surede geçen Ğarur'a bağlayan bir kriptogramdır.   (Bulgu:5) 

Yukarıda, hadislerdeki Deccal'in Kurân'daki karşılığının Ğarur olduğu yönündeki iddiamı paylaşmıştım. Kriptanalizimin isabetini ortaya koyan bir bulguyu daha bu vesileyle ortaya koymak isterim. Lockman'ın Batı dillerinde "cellat" anlamı taşıyor oluşu fevakalede önemlidir. Zira, Lockman'ı Arapçaya "cellat: جَلاد" olarak çevirdiğimizde, bu "Ğarur Deccal'dir" iddiamızı güçlendiren yeni bir kriptogram olmaktadır. Çünkü, cellat Deccal'in anagramıdır. 14 Cellat   "ج ل د"  kök harflerinden oluşmaktadır; Deccal de öyle... (Bulgu:6) 

(Kriptanalizin uzun yazım gerektirdiğini fark ettim. Okura kolaylık sağlamak maksadıyla, devamını ikinci bölüme bırakıyorum. İnşaAllah, Lokman Suresi'nden devam edeceğiz.) 

Bülend Sungur

28 Şubat 2017

Atıflar

1_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji

2_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptanaliz
3_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptografi
4_   http://www.twitlonger.com/show/n_1spk13k
5_   http://www.dunyabulteni.net/haberler/184778/ataturk-soyadini-kendisi-mi-vermisti
6_https://sorularlaislamiyet.com/bir-hadiste-okudum-otuz-deccal-cikmadan-kiyamet-kopmaz-diye-biz-bir-tane-deccal-cikacak-biliyorduk
7_   http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.asp?sure=57&ayet=13
8_http://www.internethaber.com/1-dolarlarin-manasi-ne-f-harfi-ne-anlama-geliyor-1702134h.htm
9_  https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptogram
10_ https://www.houseofnames.com/lockman-family-crest
11_ https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockman
12_ http://www.arabdict.com/tr/english-arabic/%D9%84%D9%82%D9%85
13_https://onedio.com/haber/bylock-un-sahibi-david-keynes-hakkinda-basina-yansiyan-8-bilgi-736146
14_ https://tr.wikipedia.org/wiki/Anagram