28 Şubat 2017 Salı

Kurânî Kriptoloji ve 15 Temmuz - I ©
"Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu" der Necip Fazıl, Sakarya Türküsü'nde... 15 Temmuz'da biz de, İslam'a pusu kurmuş bir "hocaefendi"ye (!) çattığımızı anladık, geç de olsa... Az kalsın "ölümsüz gerçek" gidiyor ve "ölümlü yalan" geliveriyordu... İslam ümmetinin ve insanlığın ümitlerini solduracak kahpe ve küresel bir darbe/imha teşebbüsüydü bu... Uçurumun kenarından alındık... Düşmeden, yuvarlanmadan, yıkılmadan, yanmadan hemen önce alındık... Kur-tul-duk... Kur-ta-rıl-dık... 

Tarihin bu en kahpe anlarının canlı tanıklarıyız biz... Peki, buna rağmen, yukarıda söylediklerime rağmen, bu aziz vatanın evlatları olarak yaşadıklarımıza, gördüklerimize rağmen bu vak'anın ne büyük bir badire olduğunu tam olarak anladığımızı söyleyebilir miyiz?! Kanaatimce, ilahi ipuçları olmadıkça tam olarak idrak ettiğimizi söyleyemeyiz. 

Okuyacağınız bu makale, size o ilahi ipuçlarını sunmak, göstermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Ağır kriptoloji içermektedir.1 Çok duyduğumuz CİFİR'in QQ (Kurânî Zekâ) perspektifinden bir örneği olacaktır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardındaki Feto/Fetö'nün Kurân'dan mülhem kriptanalizidir.

ABC

15 Temmuz 2016'ya gelmeden önce,  sizi cifirin hesap makinesi olarak tanımlayabileceğimiz Ebced'in dünyasına bakmaya davet ediyorum. Daha önce yazılmamış bir örnek vermek suretiyle meselenin ciddiyetini vurgulamak istiyorum. Mevzunun ciddiyetini ve sıhhatini anlamamıza mani olan şey, bunun kriptografik olmasıdır.3 Oysa, kriptoloji beşeri düzeyde bile matematikten beslenen ve çağımızda artık bilişime yön veren ileri bir disiplindir. Bir de bunun ilahi versiyonunu hayal etmemiz istenirse; şüphesiz bakacağımız ve kendisinden besleneceğimiz en sağlam ve zirve kaynak Kurân'dır. Bu münasebetle, sıkça yazdığım bir şeye temas etmek isterim. Kurân "mübiyn"dir ve fakat "apaçık" değildir. Apaçık olsaydı; Kurân'a has bir kriptoloji iddiamız olamazdı. İstikbalde, "mübiyn"i tam olarak vuzuha kavuşturmak niyeti taşıyoruz. Bizim için tamamlanmış bir dosyadır; kaleme alınmayı beklemektedir. 4

Asıl yazacaklarımızın anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadıyla vereceğimiz örnek şudur. 

Fig.1

1934'de Soyadı Kanunu çıkar. Aynı sene, Reisicumhur Mustafa Kemal'e kanunla Atatürk soyadı verilir.5 1928'deki Harf İnkılabı dolayısıyla alfabemiz değişmiştir. O günden bugüne, Mustafa Kemal Atatürk isminin Arabi harflerle bir tarih düşürme kombinasyonu olduğu hiçbir yerde anılmamıştır. Kuvvetle muhtemel, Atatürk soyadının seçiminde gözetilen "eski" bir hassasiyet (tarih düşürme) devrimlerin kök salması için gösterilen radikal hassasiyetlerin gölgesinde saklı kalmış olmalıdır. (Fig.1)

Geçen 80 yılda, Atatürk'ün hayatında "uğurlu sayı" kabilinden 19'a dair araştırmalar yapıldığı vakidir. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk isminin Arabi harflerle yazımının 1342 hicri tarihini verdiği ve bunun miladi karşılığının 1923 olduğu fark edilmemiştir. (Fig.2)


Fig.2


Bu arada, Osmanlıcada -görüldüğü kadarıyla- "Türk"ün yazımına dair bir ihtilaf vardır. Zira, "Türkçe تركچه" sözcüğünde "vav" ihmal edilirken, "Türk'ün   تورك" yazımında "vav" kullanmak galatımeşhur olmuştur. Aslında, "vav"sız yazılmalıdır.  Atatürk soyadı için tarih düşürülürken bu inceliğin dikkate alındığını görmekteyim.
Fig.3


Anlaşılacağı üzere, Ebced çok fonksiyonel bir kriptografidir. Beşer elinde bile kriptografi böyle mahirane kullanılabiliyorsa; ilahi kelamın/son semavi kitabın kriptolojik/kriptografik bir mucize olarak içinde neler sakladığı ve bu yöntemle geleceğe neler taşıdığı hesap edilmelidir.

Sene 2016, Aylardan Temmuz

Bu Ebced örneğinden sonra, asıl konuya gelebiliriz. Kurân'da üç farklı sûrede "Allah ile aldatılmak" tehlikesine karşı uyarılar vardır. Detaylarına ineceğimiz o âyetlerdeki ortak sözcük El-Ğarur'dur. "Çok aldatan, aldatıcı" anlamındadır. Kurân'da, bizi Allah ile aldatacak, yani hak suretine bürünerek sağ gösterip soldan vuracak şeyin/varlığın/kişinin bu aldatıcı sıfatından mülhem ismi   El-Ğarur'dur. (Fig.4) Müfessirler bunu umumiyetle şeytan olarak tefsir etmişlerdir. 

 Fig.4

Aslında Ğarur, "Deccal"e eş ya da yakın anlamlıdır. Hadislerle çokça rivayet edilen Deccal'in, Kurân'da Ğarur olarak kodlanmış olabileceği tahmin/tefsir dışı kalmıştır. Bizim iddiamıza ve tamamlanmış çalışmamıza göre hadislerdeki Deccal'in Kurân'daki karşılığı El-Ğarur'dur. Ancak, kıyametin büyük alametlerinden olan son Deccal'den önce başka ve mukayeseli olarak küçük deccallerin zuhur edeceği de yine rivayet edilmiştir.6  Bu münasebetle, biz bu analizde El-Ğarur'un kıyamete bakan yönü ile değil; bize bakan yönüyle ilgileneceğiz.

Ne ilginçtir ki Allah ile aldatıldığmızı acı biçimde öğrendiğimiz bir senede, Kurân'ın bizi Allah ile aldatanlara verdiği ismin (El-Ğarur) hesap değerinin 1437 olduğunu fark ettim. (Fig.5)


Fig.5

 Bu, 15 Temmuz itibariyle 2016'ya tekabül etmektedir. (Fig.6)


Fig.6

                                          
El-Ğarur kavramı Kurân'da üç defa geçtiğine göre, hesap değeri itibariyle de 1437/2016 üç defa vurgulanmış demektir. Bu vaziyet ve 1437/2016 bulgusu,  eğer FETO/FETÖ/15 Temmuz Darbe Girişimi'yle ilgiliyse (?) meselenin vehameti ve cesameti üzerine tekrar düşünmek icap eder. "Eğer" kaydıyla ortaya koyduğumuz üzere El-Ğarur'un kriptanalizini yapacağız bu araştırmada. Evet, bize göre El-Ğarur önce kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal'dir. Ancak, "Allah ile aldatılmak" bulgusu ile (Bulgu:1) 1437/2016 bulgusu (Bulgu:2) birleştiğinde, o Deccal'den önce kendi devrimizdeki deccalleri sorgulamak daha fazla ehemmiyet ve aciliyet kazanır... Bu, El-Ğarur'u "şeytan" isimli metafizik bir varlık olarak değerlendirmenin ve terimi böyle tefsir etmenin, bizi asıl Ğarur olana karşı daha savunmasız ve tedbirsiz bıraktığı vaziyet ile birlikte değerlendirilmelidir. (Bundan sonra, kavramı  başında "El-" artikeli olmaksızın yalın halde zikredeceğiz.)

Şimdi, Ğarur âyetlerini tek tek inceleyebiliriz.

"Ferrum" Suresi 

57. sıradaki Demir (Hadîd) Suresi'nin 14. âyeti, kendi gibi Ğarur terimini taşıyan Fatır ve Lokman surelerinden ayrılır. Burada, Ğarur'a karşı uyarı yoktur. Bilakis, Ğarur işini tamamlamıştır ve uhrevi bir sahne açılmıştır. (Fig.7) Önceki âyetlerde, Ğarur'un peşinden gidenlerin/kananların "münafıklar" olarak tanımlanması dikkat çekicidir.7 Ğarur'un kandırdığı münafıkların, müminlerden "nur" talep etmesi (Hadîd:13) günümüze ışık tutması hasebiyle kriptanalizimiz için değerlidir.(Fig.8) Örgütün cemaat sayıldığı dönemlerinde Nurculuğunun tartışıldığını hatırlayınız.(Bulgu:3)


Fig.7
Fig.8

Kurân kriptolojisinden (Cifir) bahsediyoruz; ancak burada kendi özgün perspektifimizle (QQ) yol aldığımız unutulmamalıdır. Dolayısıyla, Hadîd:14'ün Mushaf tertibinde kaçıncı âyet olduğu, yani ilgili âyetin Kurân'ın başından itibaren sayıldığında kaçıncı âyet olduğu benim için önemlidir. Zira, Kurân baştan sona bir dizilim mucizesidir. Kurân envanterindeki her şey aslında bize bir şey söyler. Özellikle uzun surelerde, devam eden bir konunun ortasına birden yabancı bir konu ya da âyet alınması "anlaşılmaz" görünse de dizilim mucizesinin matematiğinden doğan bir vaziyet olduğunu belirtmek isterim.

57. sûrenin 14. âyeti 5089. âyettir. Muhtemel bir seçenek olarak 5089 sayısını 50. surenin 89. âyeti olarak sorgulayabiliriz. 50. sûre Kaf Suresi'dir ve fakat 45 âyettir. Görüldüğü kadarıyla, 5089 sayısı 14. âyetin diğer  iki Ğarur âyetinden farklı yapısına uygun olarak dosyayı kapatmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, 14. âyet Ğarur dosyasının uhrevi sahnesidir. Yani, dosya kapanmıştır. Aldatan aldatmış; aldanan aldanmıştır.

Sureden ayrılmadan önce yine perspektifimize (QQ) has biçimde, Kurân'daki üç adet Ğarur'dan birinin neden Hadîd Suresi'ne yerleştirildiğini irdelemeliyiz. Buna göre, demir elementinin Latincesi "Ferrum"dur ve simgesi "Fe"dir. 1437/2016 hesap değerine sahip Ğarur'la örtüşen bir tevafuktur bu... Zira, 15 Temmuz'a gelinceye kadar çok söylenen "F tipi yapılanma" iddiaları ve 15 Temmuz'dan sonra gün yüzüne çıkan F serisi 1 dolarlık banknotlar  unutulacak gibi değildir.8 (Fig.9; Bulgu:4)


Fig.9

"Lockman" Suresi

Kriptogramları tespit etmeye ve çözümlemeye 31. sıradaki Lokman Suresi'ni inceleyerek devam ediyoruz. 9 34 âyetli surenin 33. âyetinde "Ğarur sizi Allah ile aldatmasın" ikazı vardır. (Fig. 10) 


Fig.10

Fig.11
Cahiliye döneminde Arapların iyi bildiği Hz. Lokman'ın ismi ve hikayesi, Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarında bulunmaz. İsim, "Furkan, Kurân, Sultan" kalıbındaki yapısıyla Semitik ve özellikle Arabi  görüntü arz eder. Bununla beraber, Lokman isminin anlamını ve kökenini kesinleştirmek mümkün olmamıştır. Bize göre, Lokman ismiyle Batı'da soyisim olarak bulunan Lockman arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 10 "Lockman"ın Batı dillerindeki asıl karşılığı "cellat" olmakla birlikte, sözcükte "kilit anlamındaki lock"un varlığı, "kilit adam" semantiğini öne çıkarmıştır. 11 Bu anlamın gündelik hayatta kabul gördüğü anlaşılmaktadır. (Fig.11-12)


Fig.12
Lokman isminin Arapçada kökeni olabilecek yegane kelime bir fiildir. " لَقَمَ Lekame" fiilinin birincil anlamı "Lock: Kilit" ile örtüşmektedir. Fiilin anlamı, bir şeyin (yol vs.) ağzını kapamak, tıkamak, bloke etmektir.12

Bu denklik, ikinci Ğarur'un neden Lokman Suresi'nde konumlandırıldığını anlaşılır kılmaktadır. Çünkü, Lokman ismi 1437/2016 hesap değerli Ğarur'a dair yeni bir kriptogramdır. Zira, 15 Temmuz'dan sonra görülmüştür ki bizi Allah ile aldatanlar ByLock isimli bir aplikasyon ile şifreli haberleşmektedirler. (Fig.13) 


Fig.13
Daha sonra ortaya çıktığı üzere program bir Türk yazılımıdır.13 Bu ise "Lock"un başındaki "by"ı İngilizcedeki yerinden farklı değerlendirme imkânı vermektedir. Yani, İngilizce kullanılmakla birlikte Türkçeyle fonetik benzeşmelerin hesap edildiğini muhtemel görmekteyim. Bu durumda, program ismindeki "by" bizde "Bay" çağrışımı yapacaktır: Bay Lock. Bu melez kombinasyonun ise Lockman'ı karşıladığı açıktır. Yani, sure adı ByLock'a işaret eden ve bunu surede geçen Ğarur'a bağlayan bir kriptogramdır.   (Bulgu:5) 

Yukarıda, hadislerdeki Deccal'in Kurân'daki karşılığının Ğarur olduğu yönündeki iddiamı paylaşmıştım. Kriptanalizimin isabetini ortaya koyan bir bulguyu daha bu vesileyle ortaya koymak isterim. Lockman'ın Batı dillerinde "cellat" anlamı taşıyor oluşu fevakalede önemlidir. Zira, Lockman'ı Arapçaya "cellat: جَلاد" olarak çevirdiğimizde, bu "Ğarur Deccal'dir" iddiamızı güçlendiren yeni bir kriptogram olmaktadır. Çünkü, cellat Deccal'in anagramıdır. 14 Cellat   "ج ل د"  kök harflerinden oluşmaktadır; Deccal de öyle... (Bulgu:6) 

(Kriptanalizin uzun yazım gerektirdiğini fark ettim. Okura kolaylık sağlamak maksadıyla, devamını ikinci bölüme bırakıyorum. İnşaAllah, Lokman Suresi'nden devam edeceğiz.) 

Bülend Sungur

28 Şubat 2017

Atıflar

1_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji

2_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptanaliz
3_   https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptografi
4_   http://www.twitlonger.com/show/n_1spk13k
5_   http://www.dunyabulteni.net/haberler/184778/ataturk-soyadini-kendisi-mi-vermisti
6_https://sorularlaislamiyet.com/bir-hadiste-okudum-otuz-deccal-cikmadan-kiyamet-kopmaz-diye-biz-bir-tane-deccal-cikacak-biliyorduk
7_   http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.asp?sure=57&ayet=13
8_http://www.internethaber.com/1-dolarlarin-manasi-ne-f-harfi-ne-anlama-geliyor-1702134h.htm
9_  https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptogram
10_ https://www.houseofnames.com/lockman-family-crest
11_ https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockman
12_ http://www.arabdict.com/tr/english-arabic/%D9%84%D9%82%D9%85
13_https://onedio.com/haber/bylock-un-sahibi-david-keynes-hakkinda-basina-yansiyan-8-bilgi-736146
14_ https://tr.wikipedia.org/wiki/Anagram